Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz
Část I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Článek 1
Název a sídlo sdružení
 1. Název sdružení: „Sdružení dopravních podniků ČR“.

 2. Sídlo sdružení: Praha 9, Drahobejlova 6/2215, PSČ: 190 00.

Článek 2
Právní poměry sdružení
 1. Sdružení je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jeho právní poměry se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o zájmovém sdružení ze dne 12.11.1992 a těmito stanovami.

 2. Sdružení je v souladu s ustanovením § 20i zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném k datu registrace, zaregistrováno jako zájmové sdružení právnických osob u Magistrátu hlavního města Prahy, odboru občansko-správních agend pod č. j. 34/2000 dne 20.12.2000.

Článek 3
Předmět činnosti
 1. Předmětem činnosti sdružení je vzájemná spolupráce řádných členů, zejména vzájemné konzultace a předávání informací, spolupráce na úseku zabezpečování a provádění prací, výkonů a služeb v oblasti organizace, řízení a ekonomiky městské hromadné dopravy (MHD) na území ČR a jejího materiálně technického, dopravně provozního a legislativního zajištění.

Článek 4
Majetkové poměry a hospodaření sdružení
 1. Činnost sdružení je zajišťována finančními příspěvky členů sdružení, případně příjmy za prováděné práce a výkony. Řádní členové sdružení se zavazují, že budou každoročně přispívat na činnost sdružení částkou odpovídající násobku přepočteného stavu zaměstnanců (údaje přepočteného stavu k 1. 1. daného roku) základní sazbou schválenou správní radou. Ostatní členové sdružení platí roční finanční příspěvek ve výši stanovené správní radou. Minimální výše ročního příspěvku každého řádného člena činí dvanáct tisíc korun.

 2. Příspěvky jsou splatné vždy k 31. lednu daného roku. Ve výjimečných případech mohou být rozloženy do dvou pololetních splátek vždy k 31. lednu a k 31. červenci běžného roku. Příspěvky jsou hrazeny na účet sdružení.

 3. Sdružení hospodaří podle schváleného rozpočtu.

 4. Správní rada při schvalování roční účetní závěrky rozhodne, jak bude s použitelným ziskem či ztrátou naloženo. Ostatní členové sdružení za finanční závazky sdružení neručí a na zisku se nepodílejí.

 

Část II
ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ
Článek 5
Členové sdružení
 1. Členové sdružení se rozlišují na řádné a ostatní. Řádnými členy jsou právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je zajišťování MHD a splňují ostatní podmínky řádného členství stanovené správní radou. Ostatními členy sdružení jsou právnické osoby uvedené v ustanovení článku 7, odst. 1 stanov.

Článek 6
Řádní členové sdružení
 1. Členství zakladatelů sdružení vzniká podpisem smlouvy o zájmovém sdružení.

 2. Nový řádný člen přistupuje do sdružení se souhlasem a za podmínek stanovených správní radou. Podmínkou přistoupení nového řádného člena do sdružení je přistoupení ke smlouvě o sdružení a stanovám sdružení. Přistoupení nového řádného člena do sdružení nabývá platnosti od prvního dne měsíce následujícího po vyslovení souhlasu správní radou.

 3. Řádný člen sdružení je oprávněn ze sdružení vystoupit, a to na základě písemného oznámení doručeného všem řádným členům sdružení. Účinnost vystoupení dle předchozí věty nastává uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne doručení oznámení poslednímu z řádných členů sdružení.

 4. Řádný člen sdružení může být pro neplnění závazků dle stanov dvoutřetinovým usnesením všech členů správní rady ze sdružení vyloučen. Podmínkou nabytí účinnosti usnesení správní rady sdružení o vyloučení řádného člena je uplynutí lhůty 3 měsíců ode dne doručení písemného rozhodnutí správní rady o vyloučení ze sdružení, podepsaného alespoň dvěma třetinami členů správní rady, vyloučenému řádnému členovi.

 5. V případě zániku členství ve sdružení nevzniká právo na vrácení majetkových vkladů.

Článek 7
Ostatní členové sdružení
 1. Ostatními členy sdružení se mohou stát společnosti, podniky a organizace, jejichž činnost se týká MHD, zejména vyrábějí výrobky a poskytují služby potřebné pro zajištění MHD. Členství je podmíněno podáním písemné přihlášky, přistoupením ke stanovám sdružení, vyslovením souhlasu správní radou a zaplacením členského příspěvku stanoveného pro dané období. Členství zaniká písemným oznámením o ukončení členství adresovaným správní radě, nezaplacením členského příspěvku nebo rozhodnutím správní rady.

 2. Ostatní členové sdružení jsou oprávněni účastnit se dvakrát ročně rozšířeného zasedání správní rady, z toho jednou ročně mohou přednést firemní prezentaci nebo jiné informace. V odůvodněných případech po dohodě s výkonným ředitelem mohou vystoupit na obou zasedáních. Dále se mohou účastnit jednání všech odborných skupin, do kterých se přihlásí, vyjma jednání mimořádných, při kterých předseda odborné skupiny rozhodne o účasti pouze zástupců řádných členů sdružení. Za mimořádné zasedání může být vyhlášena i část jednání odborné skupiny.

 3. V případě zániku členství ve sdružení nevzniká právo na vrácení majetkových vkladů.

 
Část III
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ 
Článek 8
Orgány sdružení
 1. Sdružení má tyto orgány:

A. Správní rada

B. Předsednictvo

C. Výkonný ředitel

D. Kontrolní a revizní komise

E. Odborné skupiny 

 
A. SPRÁVNÍ RADA
Článek 9
Postavení a složení správní rady
 1. Správní rada je nejvyšší orgán sdružení, složený ze zástupců všech řádných členů sdružení.
  Jednotlivé řádné členy sdružení zastupují ve správní radě zaměstnanci ve funkci generálního ředitele, ředitele nebo výkonného ředitele. Řádného člena sdružení může reprezentovat ve správní radě i jiný zástupce, a to na základě písemného pověření uděleného statutárním orgánem řádného člena.    Pokud zástupce řádného člena sdružení není dlouhodobě schopen plnit povinnosti vyplývající z funkce člena správní rady nebo již není činný ve funkci, z níž vyplývá zastupování řádného člena ve sdružení, zastupuje ho až do okamžiku jmenování nástupce do příslušné funkce jeho zástupce dle vnitropodnikových směrnic.

 2. V čele správní rady je předseda, 1. místopředseda a 2. místopředseda. Předseda správní rady a místopředsedové jsou voleni správní radou z členů správní rady na čtyřleté funkční období. Oprávnění vykonávat funkci předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy zaniká okamžikem pozbytí členství ve správní radě.

 3. Předseda správní rady řídí činnost sdružení a je jeho statutárním zástupcem. Předseda správní rady vykonává svou činnost jako předseda sdružení, místopředsedové správní rady vykonávají svou činnost jako místopředsedové sdružení.

 4. Předseda správní rady řídí běžnou činnost správní rady a odpovídá za odbornou úroveň projednávaných úkolů.

 5. V době nepřítomnosti předsedy řídí činnost správní rady 1. místopředseda, v případě nepřítomnosti předsedy a 1. místopředsedy řídí činnost správní rady 2. místopředseda v rozsahu práv a povinností schválených správní radou.

 6. Předseda správní rady a místopředsedové zajišťují plnění úkolů uložených jim správní radou.

 7. Předseda správní rady předkládá správní radě návrhy na obsazování funkcí předsedů odborných skupin.

Článek 10
Působnost správní rady
 1. Správní rada:
  1. volí a odvolává předsedu, oba místopředsedy a členy předsednictva, a to tajným hlasováním;
  2. jmenuje a odvolává výkonného ředitele, členy kontrolní a revizní komise a předsedy odborných skupin;
  3. schvaluje plán činnosti a rozpočet sdružení;
  4. schvaluje roční účetní závěrku, rozdělení použitelného zisku a rozhoduje o majetku sdružení v případě jeho zániku;
  5. schvaluje změny a doplňky stanov sdružení;
  6. rozhoduje o vyloučení ze sdružení nebo přistoupení nového řádného a ostatního člena;
  7. určuje odměnu, která má být vyplacena členům orgánů sdružení a rozhoduje o platu zaměstnanců sekretariátu;
  8. schvaluje základní sazbu členských příspěvků řádných členů sdružení a výši členského příspěvku u ostatních členů sdružení;
  9. podle potřeb sdružení rozhoduje o zrušení nebo zřízení odborné skupiny;
  10. schvaluje rozsah pověření výkonného ředitele k zastupování sdružení a podepisování písemnosti za sdružení;
  11. činí rozhodnutí v dalších věcech, která nejsou podle těchto stanov přímo vyhrazena jednotlivým orgánům sdružení.
Článek 11
Svolání zasedání správní rady, jednání správní rady
 1. Zasedání správní rady se konají nejméně dvakrát ročně jako rozšířená za účasti řádných i ostatních členů sdružení.

 2. Dalších zasedání správní rady se účastní pouze řádní členové sdružení. Správní rada může na návrh členů předsednictva nebo výkonného ředitele rozhodnout s ohledem na povahu projednávané problematiky o přizvání dalších účastníků.

 3. Zasedání správní rady svolává její předseda nebo z jeho pověření výkonný ředitel.

 4. Požádají-li o svolání mimořádného zasedání alespoň 4 členové správní rady, musí předseda správní rady svolat mimořádné zasedání správní rady v termínu do 30 dnů od předložení žádosti.

 5. Z jednání se pořizuje zápis, jehož správnost a úplnost se ověřuje na následujícím zasedání.

 6. Každý člen správní rady, jakož i další z účastníků jednání správní rady, má právo na záznam svého stanoviska do zápisu z jednání. Členové správní rady jsou povinni svoji případnou neúčast na zasedání správní rady předem oznámit výkonnému řediteli sdružení, a to s uvedením důvodu své nepřítomnosti.

Článek 12
Rozhodování správní rady
 1. Správní rada rozhoduje usnesením na základě hlasování.

 2. Členové správní rady hlasují o každém předloženém návrhu. V případě předložení protinávrhu hlasují členové správní rady nejprve o protinávrhu, poté o předloženém návrhu.

 3. Správní rada je způsobilá usnášení, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina členů správní rady.

  1. Při hlasování ve věcech uvedených v ust. čl. 10, v odstavcích č. 1.1–1.4 je usnesení přijato, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina všech členů správní rady.
  2. Při hlasování ve věcech uvedených v ust. čl. 10, v odstavcích č. 1.5 a 1.6 je usnesení přijato, vysloví-li souhlas dvoutřetinová většina všech členů správní rady.
  3. Při hlasování v ostatních věcech je ke schválení usnesení vyžadován souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

 

B. PŘEDSEDNICTVO
Článek 13
Postavení a působnost předsednictva
 1. Předsednictvo sdružení je tvořeno předsedou správní rady, místopředsedy správní rady a dalšími dvěma členy správní rady volenými správní radou z členů správní rady na čtyřleté funkční období. Oprávnění vykonávat funkci člena předsednictva zaniká okamžikem pozbytí členství ve správní radě.

 2. Předsednictvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními správní rady. Předsednictvo připravuje program pro následující zasedání správní rady.

Článek 14
Rozhodování předsednictva
 1. Předsednictvo rozhoduje usnesením na základě hlasování, kterého se účastní předseda sdružení a oba místopředsedové sdružení.

 2. K přijetí usnesení je vyžadován souhlas nadpoloviční většiny členů předsednictva.

 

C. VÝKONNÝ ŘEDITEL
Článek 15
Postavení a působnost
 1. Výkonný ředitel, jmenovaný správní radou na základě výsledků tajné volby, řídí činnost sekretariátu sdružení. Za svou činnost je odpovědný správní radě. Výkonný ředitel jako orgán sdružení jedná jménem sdružení v souladu s ust. části IV. těchto stanov.

 2. Dohlíží na činnost odborných skupin z hlediska odborné úrovně a plnění uložených úkolů.

 3. Řídí běžnou a odbornou činnost sdružení v souladu s usneseními správní rady a předsednictva.

 4. Řídí a odpovídá za správné hospodaření se svěřenými prostředky sdružení. Předkládá proto správní radě sdružení zprávy o hospodaření s prostředky sdružení, a to do 28. 2. následujícího roku. Zároveň předkládá správní radě sdružení návrh rozpočtu na další kalendářní rok.

 5. Sestavuje a předkládá správní radě harmonogram zasedání správní rady a odborných skupin na následující kalendářní rok.

 6. Účastní se jednání předsednictva a správní rady s hlasem poradním bez oprávnění hlasovat.

 7. Po dobu nepřítomnosti výkonného ředitele jej zastupuje předseda správní rady nebo jím pověřený místopředseda.

 8. Výkonný ředitel je v pracovněprávním vztahu ke sdružení.

 

D. KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE
Článek 16
Postavení a působnost
 1. Kontrolní a revizní komise má jednoho předsedu a dva členy, kteří jsou voleni správní radou na funkční období čtyř let.

 2. Kontrolní a revizní komise kontroluje veškerou hospodářskou činnost sdružení. Za svou činnost odpovídá správní radě, kterou informuje o výsledcích své činnosti. Je povinna provádět roční revizi hospodaření a prověrku roční účetní závěrky sdružení.

 
E. ODBORNÉ SKUPINY
Článek 17
Postavení a působnost
 1. Odborné skupiny jsou vytvářeny na základě rozhodnutí správní rady jako poradní orgány sdružení.

 2. Činnost odborné skupiny řídí předseda odborné skupiny a v době jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho zmocnění tajemník odborné skupiny. Za předsedu odborné skupiny je navrhován zpravidla některý člen správní rady nebo výkonný ředitel.

 3. Tajemníci odborných skupin vykonávají svou činnost v pracovněprávním vztahu ke sdružení.

 4. Odborné skupiny se zřizují k řešení technických, organizačních, popřípadě jiných problémů zejména v těchto oblastech:

  - dopravně provozní;

  - tramvajová;
  - trolejbusová;
  - autobusová;
  - pevná trakční zařízení;
  - tramvajové tratě;
  - ekonomická;
  - personální;
  - přepravní kontrola;
  - marketingová.

 5. Zasedání jednotlivých odborných skupin jsou svolávána předsedou odborné skupiny, popřípadě tajemníkem odborné skupiny.

 6. Jednání odborných skupin se účastní odborníci, kteří jsou zaměstnanci řádného člena sdružení a kteří jsou pověřeni příslušným řádným členem sdružení. Za podmínek dle čl. 7 se dále jednání odborných skupin sdružení účastní zástupci ostatních členů dle svého zaměření. Jednání odborných skupin se mohou účastnit také jiní přizvaní odborníci, o jejichž účasti rozhodne předseda odborné skupiny.

 7. Náklady vzniklé členstvím v odborné skupině včetně nákladů vzniklých účastí na jednání odborné skupiny hradí vysílající organizace.

 

Část IV
JEDNÁNÍ ZA SDRUŽENÍ
Článek 18
Zastupování sdružení
 1. Sdružení zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předsednictvo sdružení. Za předsednictvo tak činí předseda sdružení samostatně, nebo v době jeho nepřítomnosti
  1. místopředseda sdružení nebo 2. místopředseda sdružení, každý samostatně.

 2. Předsednictvo sdružení může písemným pověřením zmocnit výkonného ředitele k zastupování sdružení v rozsahu schváleném správní radou.

Článek 19
Podepisování za sdružení
 1. Za sdružení podepisuje předseda sdružení samostatně nebo v době jeho nepřítomnosti 1. místopředseda sdružení nebo 2. místopředseda sdružení, každý samostatně. Činí tak způsobem, že k názvu sdružení či otisku razítka připojí svůj podpis a funkci.

 2. Předsednictvo sdružení může písemným pověřením zmocnit výkonného ředitele k podepisování písemností za sdružení v rozsahu schváleném správní radou.

 

Část V
ZÁNIK SDRUŽENÍ
Článek 20
Zrušení sdružení
 1. Sdružení se zrušuje dvoutřetinovým rozhodnutím členů správní rady o likvidaci sdružení.

 2. Předseda sdružení poté neprodleně činí kroky směřující k právnímu zániku sdružení dle platných právních předpisů.

Článek 21
Majetkové vypořádání
 1. Členové sdružení nemají právo na vrácení svých majetkových vkladů. Nepřejde-li majetek sdružení na právního nástupce, bude rozdělen mezi řádné členy sdružení v poměru, který odpovídá výši celkových vkladů řádných členů sdružení po celou dobu existence sdružení.
Článek 22
Zánik sdružení
 1. Sdružení zaniká výmazem z registrace.

 

Schváleno správní radou SDP ČR dne 08.12.2021 v Brně.

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...