Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se chystá v nejbližších letech nakoupit až 100 městských nízkopodlažních elektrobusů typu Standard, tj. s délkou vozidla 12 metrů. Na jejich dodavatele v těchto dnech DPP vyhlásil veřejnou zakázku, jejíž celková předpokládaná hodnota činí 1,5 miliardy korun. Nabídky bude DPP vyhodnocovat podle pěti kritérií, jedním z nich je i termín dodání vozidel. Vítěz tendru by měl být znám do konce letošního roku, DPP s ním uzavře rámcovou smlouvu na pět let.
 
Předmětem této veřejné zakázky je kromě uzavření rámcové smlouvy na dodávku až 100 nízkopodlažních elektrobusů typu Standard pro městské linky podle specifikace Standardů kvality PID vybavených odbavovacím a informačním systémem a systémem energetického managementu, také dodání až 35 sad hardware a software pro diagnostiku závad elektrobusů, až 20 kusů přenosných nabíječek pro možnost případného dobíjení vozidel kabelem a až 100 nových trakčních akumulátorů. Součástí veřejné zakázky je také realizace garančních prohlídek, záruční, mimozáruční a pozáruční údržby a oprav vozidel, poskytování podpory a rozvoje funkcí odbavovacího
a informačního systému, jakož i systému energetického managementu a v neposlední řadě dodávky náhradních dílů a zřízení konsignačního skladu.
 
„Nákupem až 100 nových elektrobusů naplňujeme nejen Klimatický plán hl. m. Prahy, ale také závazky na národní i evropské úrovni ke snižování energetické náročnosti, emisí i hlukové zátěže veřejné autobusové dopravy. Je to také další krok k zajištění energetické bezpečnosti hl. m Prahy a České republiky prostřednictvím snižování závislosti na fosilních palivech dodávaných ze zemí s nízkou mírou demokracie a ochrany lidských práv. Pro představu, pokud by DPP odebral všech 100 elektrobusů a vyřadil stejný počet naftových autobusů, tak při průměrném ročním nájezdu 60 tisíc kilometrů na vozidlo ušetříme za rok celkem zhruba 2,4 milionů litrů nafty a nevypustíme do ovzduší v Praze cca 6 438 tun oxidu uhličitého,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.
 
„Nákup až 100 nových elektrobusů 12metrové délky je součástí strategie obnovy vozového parku autobusů DPP a koncepce využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP, kterou schválila Rada HMP v roce 2020. Jejich provoz bude šetrnější na emise i s ohledem na klimatické závazky města a důsledné naplňování klimatického plánu,” dodává Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.
 
„Nové elektrobusy plánujeme nakoupit v horizontu let 2025–2030 v rámci obnovy našeho vozového parku autobusů a naplňování klimatických závazků, které jako provozovatel veřejné dopravy máme. Budou součástí mixu vozidel různých pohonů, vedle bateriových trolejbusů, hybridních i dieselových autobusů. Rámcová smlouva nám umožňuje k zakázce přistupovat flexibilně dle našich provozních potřeb. Nákup elektrobusů je samozřejmě podmíněn realizací nabíjecích míst a napájecí infrastruktury jednak v našich garážích i na vytipovaných linkách, tj. na obratištích, resp. konečných zastávkách. Celkem máme vytipováno zhruba 20 lokalit,“ dodává Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.
 
„V zakázce vycházíme také z našich dosavadních zkušeností provozu elektrobusů. Jedním z našich požadavků je, aby v případě výskytu hromadné závady dodavatel na vlastní náklady nejpozději do 180 dnů provedl u všech dodaných elektrobusů takové úpravy, které zabrání výskytu dalších vad stejného druhu. Přičemž na provedené opravy hromadných vad bude automaticky poskytnuta záruka 36 měsíců bez ohledu na to, jestli záruka na jakost vozidla skončí za rok nebo za měsíc,“ uzavírá Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP.
 
Garantovaný dojezd minimálně 100 kilometrů, životnost vozidel alespoň 12 let
Elektrobusy budou konstruované pro nabíjení kabelem přes standardizované rozhraní CCS-2 a zároveň je bude možné dobíjet z trolejbusové troleje. Energetický management umožní řízení a regulaci rychlosti nabíjení v závislosti na skutečné délce nabíjecí přestávky, čímž se budou snižovat nároky na energetické zatížení nabíjecí infrastruktury a prodlužovat životnosti akumulátorů. Konstrukční rychlost nabízených vozidel by měla být minimálně 80 km/h. Všechna vozidla musí umět rekuperovat energii vzniklou při brzdění do trakčních baterií. Garantovaný dojezd nabízeného elektrobusu musí být minimálně 100 kilometrů při použití topení nebo klimatizace, větrání a předepsaného osvětlení vozidla, bez ohledu na roční období, klimatické či provozní podmínky na území Prahy a Středočeského kraje, s dosahováním maximální rychlosti, při plném obsazení a zastavování ve všech zastávkách včetně odbavení cestujících, na křižovatkách a ostatních překážkách, a to po celou dobu životnosti trakčních akumulátorů.
DPP požaduje záruku životnosti akumulátorů minimálně pět let nebo nájezd 360 tisíc kilometrů, přičemž během životnosti akumulátorů musí být zachovány minimální hodnoty dojezdu. Referenční linkou pro měření bez připojení sběrače k troleji bude linka č. 154 v původní trase Koleje Jižní Město – Strašnická, jejíž délka tam a zpět je 42,5 kilometrů a jízdní doba 126 minut. I přesto, že se vedení linky č. 154 od 27. května 2023 změnilo, testovací jízdy DPP provede na lince v původním rozsahu kvůli srovnání s jízdními daty u současných elektrobusů. Elektrobusy budou určeny pro různé linky bez aktuální specifikace linek a tras. Linkové vedení autobusových linek může doznat během příštích pěti šesti let další změny.
 
Dodavatel současně musí být schopen dodat náhradní akumulátory po dobu deklarované životnosti elektrobusu, která by měla být minimálně 144 měsíců (12 let) v městském provozu. DPP požaduje na elektrobusy záruku minimálně 60 měsíců (5 let) v městském provozu. S ohledem na přechod na cirkulární ekonomiku DPP může požadovat od dodavatele také bezplatný zpětný odběr a likvidaci elektroniky a baterií s ukončenou životností, jejich recyklaci a opětovné využití zejména kritických surovin v nich obsažených. Další případnou možností je využití baterií pro stacionární úložiště elektrické energie.
 
Nabízené elektrobusy by podle aktuálně platných Standardů kvality PID měly mít minimálně 25–35 sedadel pro cestující, z čehož minimálně 6 vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Elektrobusy budou samozřejmě plně nízkopodlažní, vybaveny celovozovou klimatizací, nad rámec Standardů kvality PID dále dvěma místy pro přepravu cestujících na invalidním vozíku nebo pro kočárky, interiérovými i vnějšími bezpečnostními a asistenčními kamerami a systémem automatického počítání cestujících. Ve vozidlech budou kromě toho nainstalovány GNSS přijímače signálu systémů především GPS a Galileo pro prostorové určování polohy s přesností pět metrů.
 
Pět hodnotících kritérií
Obdržené nabídky bude DPP vyhodnocovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek podle ekonomické výhodnosti, a to na základě pěti hodnotících kritérií. Tím hlavním s váhou 65 % bude celková nabídková cena za celý předmět plnění, tj. vozidla včetně příslušenství. Dalšími dílčími kritérii jsou délka záruky na elektrobus s váhou 17 %, délka záruky na trakční akumulátor s váhou 8 % a termín dodání elektrobusů s váhou 5 %, přičemž maximální doba by neměla překročit 14 měsíců od objednávky, resp. účinnosti prováděcí smlouvy. Posledním dílčím hodnotícím kritériem s 5% váhou je navýšení trvalého nabíjecího proudu nad rámec minimálního požadavku na trvalý nabíjecí proud v rámci celého procesu nabíjení, který činí 150 ampérů. Při vyšším nabíjecím proudu se zkracuje doba potřebná pro nabíjení baterií elektrobusu, čím že se zvyšuje efektivita provozu.
 
Ilustrační foto: DPP - Petr Hejna

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...