Drahobejlova 6/2215,

190 00 Praha 9

+420 266 313 975
sdp-cr@sdp-cr.cz

Ústí nad Labem – Představenstvo společnosti a dozorčí rada na společném zasedání zhodnotily své roční působení ve funkci.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem má již více než rok nové složení představenstva a dozorčí rady. Během roku jejich působení se podařilo nastavit takový ekonomický model financování, který umožňuje nejen stabilní a dlouhodobý rozvoj podniku, ale vytváří i prostor
pro postupné snižování kumulativní ztráty, která v minulosti podniku vznikala. V návaznosti na nový ekonomický model se na konci roku podařilo podepsat s odborovou organizací Novou kolektivní smlouvu, platnou do března 2022 a navýšit tak mzdy všem zaměstnancům
od 1. 1. 2020.

Rok 2019 se stal jistým milníkem v rozvoji městské hromadné dopravy. Dopravní podnik města Ústí nad Labem se snaží být moderní a atraktivní volbou pro přepravu obyvatel a návštěvníků Ústí nad Labem z hlediska komfortu, ekologie a spolehlivosti, a to vše s důrazem na maximální ekonomickou efektivnost vynakládání finančních prostředků. Pokračovalo se s modernizací vozového parku, a to jak v podobě nových CNG autobusů, parciálních trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem, tak minibusem. Po náročných přípravách byl v prvních dvou etapách zaveden a spuštěn jeden z nejmodernějších elektronických odbavovacích systémů, který rovněž vylepšuje komfort pro cestující využitím nejnovějších technologií pro nákup jízdních dokladů a samotné odbavení. Dokončení celého projektu elektronického odbavení cestujících se plánuje v letošním roce.
Mezi nejvýznamnější rozvojové projekty Dopravního podniku města Ústí nad Labem a velkým krokem do budoucnosti ekologické dopravy bude využití vodíku v městské hromadné dopravě. Na základě Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností Spolchemie a.s., která je producentem vodíku, má dopravní podnik příležitost využít vodíkovou technologii v městské hromadné dopravě jako jeden z prvních v rámci České republiky.

V roce 2019 byly také zahájeny významné investiční akce plánované na rok 2020 a další roky, a to včetně akcí s dotační podporou. Za zmínku určitě stojí příprava výstavby vodíkové plnící stanice pro potřeby nejen dopravního podniku, ale i dalších dopravců a veřejnosti,
kteří budou disponovat dopravními prostředky na vodíkový pohon. ,,Je to velmi náročný projekt, který se neobejde bez dotační podpory a velkého nasazení akcionáře, zaměstnanců podniku a obchodních partnerů tak, aby již v roce 2022 v Ústí nad Labem jezdily první vodíkové autobusy a byla zprovozněna vodíková plnící stanice,“ uvedl Martin Prachař, předseda představenstva společnosti.
V roce 2019 se podařilo nejen zvýšit komfort cestování v městské hromadné dopravě, ale také zrekonstruovat prostory v administrativní budově v Předlicích pro zaměstnance akciové společnosti. Ti se mohou těšit nejenom z nových kanceláří a sociálního zařízení, ale zejména z nového a moderního zázemí pro řidiče.

Hospodaření společnosti a stanovené cíle se v roce 2019 vyvíjely v souladu s plánem, který si představenstvo společnosti stanovilo. Nad rámec toho se pak podařilo získat pod 100% kontrolu plnící stanici CNG, která je výhradním dodavatelem CNG. Společnost dostála všem
smluvním závazkům, vyplývajícím ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, a zároveň byly splněny i další parametry požadované zástupci akcionáře.

,,Rok 2019 můžeme zhodnotit velmi pozitivně. Poděkování patří všem zaměstnancům akciové společnosti, ale především cestujícím, kteří využívají našich služeb a zachovávají nám přízeň a důvěru. I nadále se budeme snažit zvyšovat komfort cestování městskou hromadnou
dopravou. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat vedení města Ústí nad Labem jako zástupci jediného akcionáře za podporu při naplňování naší vize a za velmi proaktivní přístup,“ uvedl Martin Prachař, předseda představenstva společnosti.


Neváhejte a zeptejte se na cokoliv...