úterý 4. dubna 2017
Tiskové zprávy

Elektromobilita by měla být podporována zejména ve veřejné dopravě

Dnešním podpisem memoranda na podporu elektromobility v oblasti veřejné dopravy deklarovali signatáři svou připravenost věnovat se rozvoji tohoto ekologického způsobu dopravy a současně se shodli na několika opatřeních, kterými by vláda České republiky a příslušná ministerstva mohla k tomuto rozvoji významně přispět.

 

Jedním z klíčových bodů memoranda je návrh na odpuštění příspěvků na obnovitelné zdroje energií pro provozovatele městské veřejné dopravy. Pro představu se jedná o částku velmi významnou, jen pro pražský dopravní podnik představuje tento příspěvek 180 mil. Kč ročně. „Takto „ušetřené“ peníze navrhujeme investovat na úrovni jednotlivých dopravců do obnovy a rozvoje infrastruktury a vozového parku na bázi elektromobility,“ říká Martin Gillar, generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

 

Dalším problémem, na který memorandum upozorňuje, je skutečnost, že posud je jako ekologický způsob doprava vnímána doprava vozidly CNG. „Emise těchto vozů jsou v některých aspektech škodlivější, než je tomu u dieslových motorů odpovídajících normě Euro 6,“ vysvětluje Michal Kraus, předseda Sdružení dopravních podniků ČR. Přesto je nákup plynových vozidel významně podporován z dotačních titulů EU. Jedním z návrhů je tedy přesměrovat finanční podporu z CNG na podporu elektromobility.

 

Společné memorandum signovali také zástupci významných výrobců komponentů a finálních výrobků z oblasti infrastruktury a dopravních prostředků na bázi elektro.

 

Podporu má memorandum i od Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI). Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI, k uvedenému tématu říká: „Podíváme-li se na elektromobilitu z pohledu jejího přínosu k ochraně životního prostředí, spočívá skutečný přínos v jejím rozvoji právě v oblasti veřejné dopravy. Elektromobilita na bázi osobních automobilů je z tohoto pohledu a v tomto okamžiku spíše vítaným marketingovým tahem.“

 

Antonín Macháček, výkonný ředitel SDP ČR, dále vysvětluje obsah memoranda: „Je-li skutečně vůlí vedení státu podporovat ekologickou dopravu, pak je jí právě elektromobilita a v této oblasti bychom uvítali pružnější a koncepční přístup při tvorbě legislativy. Jednu z překážek v rozvoji elektromobility spatřujeme například v různých cenách elektrické energie pro dopravce. Právě cena se mnohdy stává pro rozvoj elektromobility limitní. Takovou zkušenost udělali kolegové například v rámci projektu ZeEUS.“

 

 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 19 největších dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 314 milionů vozových kilometrů a přepraví 2,26 miliardy cestujících. Provozují 2 893 autobusů,  1 726 tramvají, 700 trolejbusů a 143 souprav metra. 64 % výkonů je již dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.

 

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a je současně národním členem UNIFE - Evropské asociace železničního průmyslu. ACRI reprezentuje zájmy členské základy a oborové zájmy železničního průmyslu především vůči

 

 

českým institucím a prostřednictvím UNIFE i vůči institucím evropským. Společnosti sdružené v ACRI v současnosti zaměstnávají v ČR přes 21.000 pracovníků, dosahují celkový roční obrat 91 miliard Kč z toho export přes 55 % a nemalou měrou svou podnikatelskou činností přispívají k zaměstnanosti a k tvorbě HDP v ČR.

 

 

Kontakt:

 

Ing. Antonín Macháček

výkonný ředitel SDP ČR

tel: +420 608 860 618

email: sdp-cr@sdp-cr.cz

 

 

 

 

 

Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz